OHAL ilanı ile çıkarılan KHK’ler ile yapılan düzenlemelerde Barış için Akademisyenlere yönelik hukuki işlemlerin başında ev ve üniversitelerdeki odalarında yapılan “Arama ” ve “ Elkoyma “ en ağır psikolojik baskıyı yaratan işlemlerin başında yer almıştır. Bu nedenle Arama ve Elkoyma prosedürünün hukuki mevzuatta düzenleme şekli hakkında bilgilere aşağıda kısaca yer verilmektedir.

 

I.ARAMA NEDİR, NEDEN YAPILIR?

II. ARAMA KİMLERE YÖNELİK YAPILABİLİR? ARAMA NERELERDE YAPILABİLİR?

III. ARAMA NE ZAMAN YAPILABİLİR?

IV. ARAMA KARARI VEYA EMRİNDE NELER OLMALIDIR?

V. ARAMADA KİMLER HAZIR BULUNABİLİR?

VI. ARAMA SIRASINDA VE SONRASINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR? TUTANAKLARA İTİRAZ EDEBİLİR Mİ?

VII. ELKOYMA

 

I.        ARAMA NEDİR, NEDEN YAPILIR?

Arama, mevzuatta amacına göre “adli arama” ve “önleme araması” olmak üzere iki ayrı düzenlemeyle tabi tutulmuştur.

Bir suç işlenmesini, bir tehlikeyi önlemek amacıyla yapılıyorsa  önleme araması”,  suç isnat edilen bir kişiyi bulmak –yakalamak için ya da bir delili elde etmek amacıyla yapılıyorsa “ adli arama “sayılmaktadır.

Adli arama, el koyma ile birlikte 5271 sayılı CMK’ nın 116-134 ve Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 5-17. maddelerinde düzenlenmiştir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

II.      ARAMA KİMLERE YÖNELİK YAPILABİLİR? ARAMA NERELERDE YAPILABİLİR?

Bir suç isnat edilen kişinin yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda makul şüphe varsa; O kişinin üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir.

Ayrıca aranılan kişinin veya suç delillerinin belirtilenen yerde olduğuna dair emarelerin olması halinde diğer kişilerin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler de aranabilir.

(Ana-babanın, akrabaların evleri, eşinin iş yeri, arabası ve iş arkadaşının evi, otel odası vb.) Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

III.     ARAMA NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Arama kararı kural olarak işin gereğine uygun düşen her saatte yapılabilir.

Ancak konutta, iş yerinde veya diğer kapalı yerlerde gece vaktinde arama yapılamaz.

Gece vakti, güneşin batmasından bir saat sonra başlayıp güneşin doğmasına bir saat kalıncaya kadar devam eden vakittir.

Arama İzni-Kararı Vermeye Yetkili Makamlar hangileridir?

Arama mutlaka yazılı bir karara veya emre dayanmak zorundadır. Bir aramaya maruz kalmanız halinde mutlaka arama iznini isteyin ve içeriğini dikkatlice inceleyin.

Sonradan yazıya çevrilmiş olsa bile sözlü emir ile arama yapılması mümkün olmayıp yazılılık şartı Anayasa’nın 20, 21 ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 116. Maddelerinin amir hükmü gereğidir. Başka deyişle bu kural, yakalama emrine ilişkin istisna dışında mutlak bir kuraldır.

Arama, Hâkim kararı ile yapılabilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle de arama yapılabilir.

Kolluk amirinin yazılı emri, konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanları (çiftlik, depo vb.) kapsamaz. Ancak stadyum, Alışveriş merkezi, konser-gösteri alanı, spor salonu, havaalanı vb. kamuya açık kapalı alanlarda kolluk amirinin yazılı emir yetkisi vardır.

Kural olarak arama kararı olmaksızın bir arama yapılamaz ancak istisna olarak hakkında bir yakalama kararı verilmiş olan kişiye ait olduğu biliniyorsa arama kararı gerekmeksizin evi ve işyeri aranabilir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

IV.    ARAMA KARARI VEYA EMRİNDE NELER OLMALIDIR?

Arama kararında veya arama emrinde şunlara yer verilmelidir (m.119/1);

a) Aramanın nedenini oluşturan fiil,

b) Aranacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi veya aranacak eşya söz konusu ise bu eşyanın ne olduğu,

c) Arama kararının veya arama emrinin geçerli olacağı süre açıkça yazılı olmalıdır.

d) Arama yapıldığında arama tutanağında işlemi yapanların isimleri de yazılmalıdır. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

V.    ARAMADA KİMLER HAZIR BULUNABİLİR?

Hâkim tarafından verilen arama kararının yerine getirilmesi konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı yerlerde gerçekleştiriliyorsa Cumhuriyet savcısının aramada hazır bulunması gerekir, hazır değilse o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan  2 kişi  bulundurulur.

Yargıtay, yeni içtihatlarında, Anayasa Mahkemesi‟ nin kararı doğrultusunda arama tanığı bulundurulmadan yapılan aramaları hukuka aykırı kabul etmektedir.

Bunun dışında, aranacak yerin veya eşyanın sahibi de aramada hazır bulunabilir, kendisi bulunamazsa temsilcisinin, akrabalarından birinin, kendisiyle birlikte oturmakta olan bir kişinin veya komşusunun arama sırasında hazır bulundurulması mecburidir.

Aramada kişinin avukatının hazır bulunmasına engel olunamaz. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

VI.    ARAMA SIRASINDA VE SONRASINDA HANGİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR? TUTANAKLARA İTİRAZ EDEBİLİR Mİ?

Aramanın yapıldığı her yerde ilgilinin hazır bulunma, aramanın kendisi ve vekili gözetiminde yapılmasını isteme hakkı vardır.

Bu husus savunma hakkının bir parçası olup aynı anda birden fazla yerde (evin-işyerinin farklı kısımlarında, araç içinde vb) arama yapan kolluğun bu hakkın kısıtlanması sonucunu doğuracak şekilde hareket etmemesi gerekir.

Yine arama faaliyetinin tamamı, işlem tanığı olarak mahalde bulunan kişilerin huzurunda yapılmalı; arama sırasında el koyulan ne varsa, bulunduğu yere, bulunma yöntemine ve muhafaza altına alınışına tanıklık etmelidir.

Arama sonrasında, yapılan arama ve sonuçları ile ilgili bilgi ve tespitleri içeren bir tutanak hazırlanır, el konulan eşya listelenir, arama ilgilisi veya temsilcisinin beyanları tutanağa kaydedilir.

Aramanın usulsüz, yanlış, eksik veya amacına aykırı şekilde yapıldığı düşünülmekte ise, arama tutanağı imzalanmamalı ve itiraza konu hususlar tutanağa şerh olarak kaydedilmelidir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.

VII.   ELKOYMA

Arama sonucunda bazı eşyaya elkoyma söz konusu olduğunda, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde ise kolluk âmirinin yazılı emri ile elkoyma işlemi gerçekleştirilebilir.

ARAMADA EL KOYULAN BELGE VE KÂĞITLAR HAKKINDA YAPILAN İŞLEMLER NELERDİR?

Arama sırasında elkoyulan belge veya kâğıtlarını inceleme yetkisi, Cumhuriyet savcısı ve hâkime aittir. Bu nedenle kolluk, arama sırasında el koyduğu belge veya kâğıtlara, arama kararı kapsamında olup olmadığını tespit amacıyla, incelemeksizin bakabilir, ilgili olabileceğinden şüphelendiği belge ve kâğıtları ambalajlayarak mühürler.

Belge ve kâğıtların ambalaj ve mührünün yanına belgelerin sahibi veya temsilcisi/avukatı kendi mührünü de koyabilir veya imzasını atabilir. İleride mührün kaldırılmasına ve kâğıtların incelenmesine karar verildiğinde bu işlemin yapılmasında hazır bulunmak üzere, imzası olanlar çağrılır.

İnceleme sonucu soruşturma veya kovuşturma konusu suça ilişkin olmadığı anlaşılan belge veya kâğıtlar iade edilir.

BİLGİSAYARLARDA, BİLGİSAYAR PROGRAMLARINDA VE KÜTÜKLERİNDE ARAMA, KOPYALAMA VE ELKOYMA İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?   HAKLARIMIZ NELERDİR?

·       Bir suç nedeniyle yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması hâlinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine suç isnat edilen kişinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

Bilişim sistemlerinde arama ve el koyulmasına ilişkin kararlarda, ana kural kopyalama yapılması, istisna ise el koymanın uygulanmasıdır.

·       Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlendiği düşünülen bilgilere ulaşılamaması hâlinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması hâlinde, elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir.

·       Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoyma işlemi sırasında, sistemdeki bütün verilerin yedeklemesi yapılır. Bu işlem, bilgisayar ağları ve diğer uzak bilgisayar kütükleri ile çıkarılabilir donanımları hakkında da uygulanır.

Alınan yedekten elektronik ortamda bir kopya çıkarılarak İSTEMİ HALİNDE ilgilisine veya vekiline verilir ve bu husus tutanağa geçirilerek imza altına alınır. Bu kopyayı almanızda fayda vardır.

·       Bilgisayar veya bilgisayar kütüklerine elkoymaksızın da sistemdeki verilerin tamamının veya bir kısmının kopyası alınabilir.

Kopyası alınan verilerin mahiyeti hakkında tutanak tanzim edilir ve ilgililer tarafından imza altına alınır. Bu tutanağın bir sureti de ilgiliye verilir.

Kanunun amir hükümlerine aykırı davranıldığının tespiti halinde örneğin bilişim sistemlerine el koyma uygulanmasını gerektirmeyecek hallerde, adli kolluk tarafından el koyma kararı uygulanması durumunda veya Bilgisayar verilerinin kopyalarının verilmemesi, tutanak tutulmaması halinde elde edilen bilgiler usulüne uygun elde edilmiş delil olarak kabul edilemez, hukuka aykırı delil statüsünde olması gerekir. Belgenin başına gitmek için tıklayınız.